Iäkäs, harmaahiuksinen nainen keinuu silmät kiinni hymyillen.

Uutiset

Rohkeus esittää ideoita kehittää osaston toimintaa

Iisalmelaisen Palvelukeskus Kirkonsalmen Päivänkaaren yksikön kehittämiskohteena oli miettiä yhdessä uusia toimintatapoja. Kokeilu toi jouhevuutta ja viestintä ja avoimuus tiimin sisällä paranivat. Maaliskuussa 2021 käynnistyneen sadan päivän kokeilun oli määrä kestää kesäkuun alkuun, mutta henkilöstövaihdosten vuoksi kokeiluaikaa jatkettiin elokuun loppupuolelle saakka. Loppuarviointi pidettiin marraskuun alussa. Kehittämistyön tavoitteena oli työilmapiirin parantaminen ja uusien toimintatapojen ottaminen käyttöön, jotta […]

Tiimihenkeä etsimässä

Tuusniemen kotipalvelu tavoitteli sadan päivän kokeilulla parempaa työhyvinvointia ja tiimihengen edistämistä kahden tiimin välillä. Me-henki löytyi yhteisten kokoontumisten kautta. Kokeilun aluksi hankittiin yhteiset tiimitilat Kunnantalolta, missä työvuorot voitaisiin aloittaa yhteisellä kokoontumisella yhteisissä tiloissa työjaosta sopien. Lisäksi päätettiin, että tiimikokoukset pidetään viikoittain, ja tiimitilan ilmoitustaululle kootaan käsiteltävät asiat ennen kokouksia. Tällöin kaikki tuovat heille tärkeitä asioita […]

Vetovoimaa videosta

Pielaveden kotihoito lähti sadan päivän kokeiluun kehittääkseen ja yhtenäistääkseen perehdytystään. Syntyi sähköinen perehdytysalusta ja video, jonka teko oli tyhy-toimintaa parhaimmillaan. Kehittämistyöskentely aloitettiin työyhteisön yhteisellä työpajalla marraskuussa 2020, jolloin käytiin yhdessä läpi henkilöstökyselyn tuloksia ja päätettiin kehittämiskohteista. Kehittämistyö oli kokeiluun osallistuneelta tiimiltä iso ponnistus käyttöön otettavan sähköisen alustan valinnan ja selvitystyön osalta. Lisätyötä tuottivat alustalle tulevan […]

Kaavake auttaa hahmottamaan kokonaisuuden

Siilinjärven asumispalvelujen Kaaripolun palvelukodin kehitystarve kohdistui perehdyttämiseen ja raportointiin. Uusi perehdytyskaavake auttaa hahmottamaan kokonaisuuden. Kehittämistyön suunnittelu alkoi syksyllä 2020 yhteisillä työpajoilla. Työpajoissa tarkasteltiin organisaatiokohtaisten yksiköitten vahvuuksia ja heikkouksia kartoittavien henkilöstökyselyjen tuloksia. Niiden pohjalta ideoitiin yhdessä Kaaripolun tiimin kanssa heille eniten arvoa tuova kehittämisen kohde vanhustyön veto- ja pitovoimaisuuden näkökulmista. Kehittämisen kohteeksi valikoituivat perehdyttäminen ja päivittäinen […]

Kirjoitettu kiitos toimi hyvän tiimihengen lähteenä

Rautalammin asumispalveluyksikkö Aapelin tavoitteena oli hyvinvoiva työyhteisö, jossa toisen kunnioittaminen näkyisi ja tuntuisi. Tavoite saavutettiin. Keväällä alkanut sadan päivän kokeilu lähti liikkeelle ajatusmallin muutoksesta. Yksikössä ajettiin huonot asiat pois myönteisyyden voimalla ja asioita tarkasteltiin uudesta näkökulmasta. Koska Aapelissa työskennellään yksin, eikä työkaveria tule nähtyä muuten kuin vuoron vaihtuessa, käyttöön otettiin positiivisten ajatusten viestivihko. Vihkoon jokainen […]

Kaikki tieto löytyy samasta paikasta

Iisalmelaisessa Palvelukeskus Kirkonsalmessa sijaitsevan Iltatähden yksikön haasteena oli viestin kulun epävarmuus. Sähköisen kanavan käyttöönotto perinteisen viestivihon rinnalle toi varmuutta tiedonkulkuun. Toukokuussa käynnistyneen sadan päivän kokeilun tavoitteena oli kehittää tiedonkulkua ja kirjaamista. Ajatuksena oli, että kokeilun jälkeen kaikki tarpeellinen tieto siirtyisi ajantasaisena kaikille ja että kirjaaminen olisi asiakaslähtöistä ja toimintakykyä kuvaavaa.  Kokeilu alkoi tiimikokousten säännöllistämisellä. Kerran […]

Kokeilun kautta selkeyttä viestintään

Kiuruveden kotihoidon haasteena oli viestintäkanavien sattumanvarainen käyttö. Nyt jokaiselle viestintäkanavalle on oma, selkeä tehtävänsä. Kiuruveden kotihoidon sadan päivän kokeilu käynnistyi keväällä 2021. Ensimmäisenä tehtävälistalla oli tutustua Kiuruveden kotihoidon viestintäkanaviin. Yksikön käytössä oli Hilkka-toiminnanohjausjärjestelmä, Teams, potilastietojärjestelmä Pegasos ja sähköposti. Kokonaiskuva yksikön viestintäkanavien käyttötarkoituksesta oli hämärä. Huolella laaditun viestintäsuunnitelman myötä yksikössä päätettiin keskittyä enimmäkseen Teamsin käyttöön kokonaisvaltaisena […]

Viesti kulkee sisään ja ulos

Kiuruvedellä sijaitsevan Palvelukeskus Virranrannan Jokirannan yksikkö kärsi sisäisen viestinnän haasteista. Sadan päivän kokeilun myötä tieto saatiin kulkemaan ja asukasturvallisuuskin parani. Toukokuussa käynnistynyt kokeilu alkoi huolellisen suunnittelun jälkeen keskiviikkoisin pidettävillä asukaspalavereilla. Aluksi kokoukset olivat sairaanhoitajavetoisia, mutta myöhemmin myös lähihoitajat alkoivat ottaa vastuuta niiden vetämisestä silloin, kun sairaanhoitaja oli poissa. Palavereista tehtiin muistio, johon jokainen hoitaja teki […]

Uusista hoitotyönkeinoista apua arkeen

Kiuruvedellä sijaitseva Virranrannan Huusholli kaipasi apua haasteellisten hoitotilanteiden hoitamiseen ja työergonomiaan. Kokeilun aikana käyttöön otetut uudet hoitotyönkeinot toivat apua arkeen. Huhtikuussa 2021 käynnistetty sadan päivän kokeilu alkoi ohjelehtien laatimisella yksikön yksilöllisiin hoitotilanteisiin. Tavoitteena oli tarjota turvallista hoitoa asukkaalle ja kehittää hoitajien työolosuhteita. Lisäksi haasteellisten tilanteiden vähentäminen ja seuranta sekä hoitotyönkeinojen hyödyntäminen haasteellisten tilanteiden kohtaamisessa olivat […]

Viestinnän kehittämistyö toi näkyvyyttä

Pohjois-Savon Muistin 100 päivän kokeilun tavoitteena oli kehittää yksikön ulkoista viestintää. Lopputuloksena näkyvyys parantui ja yhteydenotot lisääntyivät. Kokeilu käynnistettiin maaliskuussa 2021. Yksikkö laati viestintäsuunnitelman, johon kirjattiin tarkasti kaikki se, mitä kehittämistyön kautta haluttiin saavuttaa. Listalla oli muun muassa toive yleisen tietoisuuden lisäämisestä muistista ja muistisairauksista sekä yhdistyksen viestinnän saavutettavuuden ja säännöllisyyden parantamisesta. Viestinnän kohderyhmiksi ajateltiin […]

Perehdytyssuunnitelma saa kiitosta niin uusilta kuin vanhoiltakin työntekijöiltä

Juankosken kotihoito kaipasi päivitystä perehdytyssuunnitelmaansa. Apu löytyi sadan päivän kokeilun kautta. Juankosken kotihoidon sadan päivän kokeilun tavoitteena oli laatia uuden työntekijän perehdytyssuunnitelma, joka mahdollistaisi tasalaatuisen palvelun tuottamisen. Keväällä 2021 käynnistyneen kokeilun myötä yksikkö laati ensin kehittämissuunnitelman, jonka mukaan projekti saatiin käyntiin. Toukokuussa 2021 pidetyssä väliarvioinnissa todettiin 100 päivän kokeilun aloituksen onnistuneen hyvin: yksikköön oli tullut […]

Kuntavaalien torikyselyn tulokset

Vanhustyön haasteet tunnetaan hyvin ja niihin ollaan valmiita puuttumaan, käy ilmi Vetovoimainen vanhustyö -hankkeen toteuttamasta torikyselystä. Toukokuun lopussa Vetovoimainen vanhustyö -hanke jalkautui Kuopion torille haastattelemaan kuntavaaliehdokkaita ja ohikulkijoita suomalaisen vanhustyön tilasta. Kävi ilmi, että vanhustyö ja sen haasteet ovat hyvin tunnettuja ja työ ongelmien ratkaisemiseksi koetaan merkityksellisenä. Moni haastateltu totesi, että vanhustyö on arvokasta ja […]

Kuntavaaliehdokkailta vastauksia vanhustyön ongelmiin

Kuntavaaliehdokkaat vastasivat Vetovoimainen vanhustyö -hankkeen kyselyyn. Riittämättömiin henkilöstö- ja pääomaresursseihin ehdotettiin helpotusta muun muassa vapaaehtoistyöstä. Kuntavaaliehdokkaille toukokuussa sähköpostitse lähetetty vanhustyön kysely tavoitti vain viisi ehdokasta. Ahkerimmin kyselyyn vastasivat keskustan ehdokkaat. Myös vihreät, SDP ja vasemmisto ottivat kantaa vanhustyötä koskeviin kysymyksiin. Kolme vastaajaa oli koulutuksen parista, kaksi muuta ilmoittivat työskentelevänsä sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä teollisuuden aloilla. […]

Alppilakoti, Perniö

Muiden kannustaminen menestykseen: Työyhteisöllä tulee olla yhteinen päämäärä ja tavoite sekä työntekijät ovat sitoutuneita sen toteutumiseen. Kannattaa olla avoin ja innokas kehittämään työtä sekä työyhteisön toimintaa. Kaikkien ammattiryhmien keskinäinen arvostus ja kunnioitus toisia kohtaan. Avoimeen, toimivaan työyhteisöön ja hyvään yhteishenkeen kannattaa panostaa, koska se välittyy laajasti koko yksikköön, asukkaisiin, omaisiin, yhteistyötahoihin, opiskelijoihin jne.

Kysely ja vaali-ilta kuntavaaliehdokkaille

Vetovoimainen vanhustyö -hanke järjestää Vanhustyön kuntavaali-illan 20.5.2021 kello 17.30-18.15. Tilaisuus järjestetään verkossa Zoomin välityksellä ja sen tarkoituksena on selvittää kuntavaaliehdokkaiden ajatuksia vanhustyön nykytilasta. Mukaan ovat tervetulleita kaikki asiasta kiinnostuneet. Vaali-ilta on katsottavissa tästä linkistä: https://savonia.zoom.us/j/96376400842 (Meeting ID: 963 7640 0842). Vaali-illan lisäksi kuntavaaliehdokkaat tulevat saamaan hankkeelta kyselyn maanantaina 17.5. Kyselyssä selvitetään vanhustyön kehittämistarpeiden lisäksi ehdokkaiden […]

Mäntänvuoren Terveyden Varahenkilöstön menestysresepti parhaaseen vanhustyöhön

Olemme Mäntänvuoren Terveyden Varahenkilöstö. Toimimme Mänttä-Vilppulan ja Juupajoen alueella Mäntänvuoren Terveyden sosiaali-ja terveydenhuollon yksiköissä, jokainen omien vahvuuksiemme mukaan. Varahenkilöstön tarkoituksena on varmistaa työvoiman saatavuus äkillisissä poissaolotapauksissa palvelualueemme eri yksiköissä. Olemme ammattitaitoinen ja joustava työyhteisö, jossa esimies kannustaa ja sparraa sekä huolehtii tarvittavasta tuesta ja ohjauksesta. Menestysreseptimme parhaaseen vanhustyöhön on: * Toimiva yhteistyö esimiehen ja työntekijöiden […]

Elintapojen muutokseen kuuluu luopuminen

”Elän vain kolmena päivänä viikosta ja loput päivät valuvat hukkaan.” Näin Pippa Laukan potilas oli todennut omasta elämästään. Nuo kolme päivää hän vietti mökillään luonnon parissa maata kuopsutellen ja loput neljä päivää työssä, jota hän omien sanojensa mukaan vihasi. Tuon tarinan jälkeen Laukka kehotti kuulijoita miettimäänkin, mitä hyvinvointi itsekullekin merkitsee, mikä on oman hyvinvoinnin tila […]

Kultasirkku

Saimme vähän aikaa sitten kunnian tulla nimetyksi Suomen parhaiden työyhteisöiden joukkoon. Otimme voiton vastaan iloisena ja yllättyneinä. Meidän työpaikkana toimii Hoitokoti Kultasirkku Iisalmesta, Savon sydämestä. Hoitokoti on avannut ovensa heinäkuussa 2019 ja jokainen työntekijä tullut tänne erilaisista paikoista, tuoden mukanaan omaa ammattitaitoaan sekä osaamistaan. Olemme kehittäneet lyhyessä ajassa työmme omannäköiseksi ja kokeilemalla opittu meille hyvät […]

Laurentius-lähimmäispalvelu

Koimme suurta ylpeyttä tekemäämme työtä kohtaan, saatuamme kunniamaininnan ja tunnustusta Suomen parhaimpien vanhustyön työyhteisöjen- kilpailussa. Laurentius-Lähimmäispalvelu toimii Lohjalla Apuomena ry:n alaisuudessa saaden toiminnalleen STEA:n rahoitusta. Toimintaamme kuuluu etsivä vanhustyö, jonka eri keinon pyrimme löytämään lohjalaiset yksinäisyyttä tuntevat ikääntyneet. Heidän luokseen tehdään psykososiaalisia kotikäyntejä, jonka avulla pyritään yksinäisyyden tunnetta vähentämään. Lisäksi koordinoimme vapaaehtoisia ikääntyneiden seuraksi koteihin […]

Työtä tarjolla meille jokaiselle!

Kaikkien aikojen, tai ainakin kevään 2021 suurin rekrytointi on käynnissä. Vetovoimainen vanhustyö –hanke etsii sisällöntuottajia, tarinan kertojia, totuuden torvia, reporttereita, somevaikuttajia, ihan meitä kaikkia kertomaan vanhustyöstä ja sen hyvistä puolista. Kaikki palkataan! Palkkana on turvallinen vanhuus ammattilaisten hyvässä hoivassa. Haluathan varmistaa sen itsellesikin? Vanhustyöntekijöiden vahva ammattitaito, innostumiset ja arjen onnistumiset ovat vailla kertojaa. Yksittäiset kriisit […]

Johtajuus on jokaisessa meissä

Kuva: Aurinkokartanon päätähtenä on aina asiakas, toteaa asumispalveluesimies Riikka Hujanen vierellään Anja, yksi pitkäaikaisista asukkaista. Kati Toikan toisen webinaarin aiheena 31.3. oli jaettu johtajuus, vahvuusperustainen työn organisointi ja keinot, joilla johtajuus voi olla vähemmän henkilösidonnaista ja enemmän ”meidän kaikkien yhteinen asia”. Mitä ihmiset vastustavat, kun he vastustavat jotakin? Hyvä kysymys, jota Kati Toikka taustoitti autonomian, […]

Huhtihovin menestysresepti

On erittäin suuri kunnia tulla nimetyksi yhdeksi Suomen parhaimpien vanhustyön työyhteisöjen joukkoon. On hienoa, että työmme vanhusten parissa on huomattu ja saamme siitä tunnustusta, tällainen palaute lämmittää aina mieltä. Olemme suhteellisen nuori työyhteisö, sillä 24 paikkainen Hoivakoti Huhtihovi aloitti toimintansa syyskuussa 2019 Turun Kärsämäessä. Huhtihovi Oy on täysin yksityinen ja kotimainen toimija. Alusta lähtien olemme […]

Voimatiimi voittoon!

Kuvassa osa voimatiimiläisiä juhlimassa voittoa. Vasemmalta takarivissä palveluohjaaja Kati Somppi, fysioterapeutti Kaisu Mäenpää, kotihoitopäällikkö Riikka Röppänen, palveluohjaaja Kirsi Saarelainen, fysioterapeutti Kiia Räsänen, voimavarahoitaja Kirsi Verlin. Eturivissä vasemmalta muistikoordinaattori Karita Saarilampi, kotiutussairaanhoitaja Riitta Valo, asukasvastaava Johanna Kosloff ja voimavarahoitaja Kirsi Verlin. Juhlinnoissa mukana myöhemmin: kotiutushoitaja Paula Puttonen, senioripuhelimen hoitaja Elina Ojanen, fysioterapeutti Elina Tikkala ja muistihoitaja/päiväkeskuksen […]

Vinkkaa paras vanhustyön työyhteisö –kilpailu on ratkennut

Tytti Mönkkönen Olipahan kerrassaan upea kampanja! En ole yllättynyt siitä, että vanhustyössä on vahvaa ammattitaitoa ja timanttisia työyhteisöjä. Olen yllättynyt siitä, kuinka kampanja aktivoi vinkkaajia halki Suomen! Saimme 282 vinkkausta Helsingistä Utsjoelle. Vinkkausten perusteluissa ei oltu säästelty luovuutta. Työyhteisöjä oli kehuttu ylistyssanoin ja runonmitalla. Oli kehuttu lyhyesti ja ytimekkäästi, oleellinen tiivistäen. Kaikista vinkkauksista paistoi aito […]

Huolehdi palautumisesta, niin jaksat paremmin

Kirjoittanut: Sanna-Liisa Kiiskinen Iso osa meistä suomalaisista nukkuu liian vähän eikä tunnista univajetta, joka pikkuhiljaa hiipii arkeen. Unilääkäri Henri Tuomilehto haluaa haastaa meidät nukkumaan enemmän: ”Lisää untasi puolella tunnilla joka päivä kahden viikon ajan ja katso mitä tapahtuu. Sivuvaikutukset ovat taatusti vaarattomia.” Tunnettu unilääkäri Henri Tuomilehto oli vieraana Vetovoimaisen vanhustyön webinaarissa puhumassa Vuorotyöläisen unesta ja […]

Miljoonahanke vanhustyön vetovoimaa parantamassa

Vetovoimainen vanhustyö –hanke uudistaa vanhustyön toimialaa Pohjois-Savossa. Vanhustyötä ja hoiva-alan työntekijöitä kritisoineet sensaatio-otsikot synnyttivät valtakunnallisen mediakohun vuonna 2019. Se oli lähtölaukaus vanhustyön veto- ja pitovoimaisuuden romuttumiselle. Eikä tällä hetkellä jylläävä koronapandemia tilannetta ole parantanut. Ongelmat näkyvät nyt vaikeuksina rekrytoida hoitajia työhön ja saada opiskelijoita vanhustyön koulutusohjelmiin. Lisäksi alan arvostuksen puute ja huono imago heijastuu työssäjaksamiseen […]

Uutta imua vanhustyöhön

Pielavesi-Keitele lehdessä 20.5.2020 julkaistu juttu Vetovoimainen vanhustyö -hankkeesta. Jutussa on haastateltu Pielaveden vanhuspalvelujen päällikkö Minna Penttistä. Kannattaa lukea!

Kuusi kehittämishanketta vanhustyön vetovoimaa parantamassa –maanlaajuinen somehaaste starttaa!

Vanhustyön ongelmat ovat olleet viime vuosina otsikoissa. Alan heikko imago näkyy vaikeuksina rekrytoida hoitajia työhön ja saada opiskelijoita vanhustyön koulutusohjelmiin. Tämä heijastuu myös jo alalla olevien työssäjaksamiseen ja työhyvinvointiin. Vanhusten ja hoivan tarpeen lisääntyessä tilanteesta uhkaa tulla kansallinen katastrofi. Vanhustyön kentältä kuuluu myös toisenlaisia ääniä. Hoitajat kertovat merkityksellisestä ja monipuolisesta työstä, johon on mukavaa lähteä […]