Kuntavaalien torikyselyn tulokset

12.7.2021

Vanhustyön haasteet tunnetaan hyvin ja niihin ollaan valmiita puuttumaan, käy ilmi Vetovoimainen vanhustyö -hankkeen toteuttamasta torikyselystä.

Toukokuun lopussa Vetovoimainen vanhustyö -hanke jalkautui Kuopion torille haastattelemaan kuntavaaliehdokkaita ja ohikulkijoita suomalaisen vanhustyön tilasta. Kävi ilmi, että vanhustyö ja sen haasteet ovat hyvin tunnettuja ja työ ongelmien ratkaisemiseksi koetaan merkityksellisenä. Moni haastateltu totesi, että vanhustyö on arvokasta ja tärkeää työtä, mutta samalla se on rankkaa ja aliarvostettua.

Ei voi olla oikein, että hoitaja kirjaa edellisen asiakkaan kuulumiset hississä matkalla seuraavan luo.

Vanhustyön ongelmista resurssipula nousi esille jokaisen haastatellun kohdalla. Ratkaisuksi ehdotettiin työntekijöiden lisäämistä ja heidän jaksamisestaan huolehtimista sekä kiireen ja stressin minimointia resurssien sallimissa rajoissa. Eräskin kuntavaaliehdokas totesi, ettei voi olla oikein, että hoitaja kirjaa edellisen asiakkaan kuulumiset hississä matkalla seuraavan luo. Myös digiajan hyödyntäminen sekä asiakkaan omaisten ja hänen lähipiirinsä osallistaminen vanhuksen elämään nähtiin resurssipulaa lieventävinä tekijöinä.

Toinen niin kuntavaaliehdokkaita kuin torikansaakin huolestuttanut asia oli vanhuksia ja heidän elämäänsä kohtaan osoittamamme arvostus ja tapa pitää heistä huolta. Liian pienet eläkkeet ja korkea verotus suhteessa isoihin lääkemaksuihin, nuorten asenne vanhuksia kohtaan ja vanhusten alin omaan vaihtuvista hoitajista johtuva levottomuus ja luottamuspula olivat aiheita, jotka pistivät miettimään, miltä kohtelu tuntuisi, jos itse olisin vanhustyön asiakkaan asemassa.

Tarvitaan työtapojen ja arvostuksen muuttumista sekä uusia toimintamalleja, uutta tapaa tehdä työtä ja oikeanlaista vastuuttamista.

Huolestuneista kommenteista huolimatta oli ilahduttavaa huomata, että moni haastateltu oli valmis toimimaan tilanteen korjaamiseksi. Käytännönläheisin esimerkki toiminnasta vanhustyön hyväksi oli SDP:n tekemä valtuustoaloite, joka ajaa paitsi vanhustyön asiaa, se vastaa suoraan myös Vetovoimainen vanhustyö -hankkeen tavoitteeseen lisätä alan veto- ja pitovoimaa. Aloitteen taustalla on halu tarkastella kotihoidon henkilöstörakennetta ja toimintatapoja sekä johtamista kotihoidon sisällä ja kysyä vanhustyötä tekeviltä itseltään, ovatko vanhustyön resurssit kohdallaan ja ovatko toimintamallit sellaisia, että ne tukevat työn tekemistä. Valtuustoaloitetta puuhaamassa olleen ehdokkaan mukaan kotihoito kärsii siitä, että työ ohjautuu ulkoapäin toiminnanohjauslaitteilla. Lisäksi kotihoidossa on hänen mukaansa liian vähän sairaanhoitajapanosta ja tukea työn tekemiseen sekä liian vähän henkilöstöresursseja, mistä seuraa se, ettei kotihoito pysty tarjoamaan riittäviä palveluja niitä tarvitseville. Työntekijöiden palkkaamisen lisäksi tarvitaan myös työtapojen ja arvostuksen muuttumista sekä uusia toimintamalleja, uutta tapaa tehdä työtä ja sellaista vastuuttamista, jossa annetaan paitsi vastuuta myös oikeutta tehdä ja päättää asioista.

Tutustu Vanhusten kotihoitopalvelujen toimivuutta ja resurssointia koskevaan valtuustoaloitteeseen tästä linkistä.

Kirjoittaja Maiju Korhonen, viestintäasiantuntija, Savonia AMK
Kuva Tytti Mönkkönen, viestintäasiantuntija, Savon ammattiopisto