Hankeinfo opiskelijoille: Vanhustyön vetovoimaisuutta etsimässä

27.10.2021

Hankkeen yhtenä tavoitteena on antaa hoitoalan opiskelijoille mahdollisuus osallistua omalla panoksellaan vetovoimaisemman vanhustyön kehittämiseen. Tätä varten suunnittelimme opiskelijoille suunnatun infopaketin alan nykytilanteesta, hankkeemme tarkoitusta sekä mitä vanhustyö on mediasumuverhon takana/media jättää usein kertomatta vanhustyöstä.

Pidimme kyseisiä infoja eri vuosikursseille, joissa oli osallistujia sekä Ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen – että Sairaanhoidon ja huolenpidon -osaamisaloilta, pääsääntöisesti Savon ammattiopiston Kuopion kampuksilla.

Iloksemme saimme vierailukutsun 24.9. myös Savon ammattiopiston kampukselle Iisalmeen. Siellä meitä vastassa oli virkeä ja sanavalmis joukko hoitoalan tulevia ammattilaisia.

Alkulämmittelyksi pidimme Kahoot-tietovisan, jossa kysyimme mm. ikäihmisten lukumäärää Suomessa, persoonan muuttumista ikääntyessä, ja missä ikäihmisiä hoidetaan. Sen jälkeen vanhustyön asiantuntija Arja Virolainen kertoi Vetovoimainen vanhustyö -hankkeen tavoitteista, ja mitä olemme jo saaneet tähän mennessä aikaan hankkeessa mukana olevissa hoitoyksiköissä.

Hoito- ja palveluyksiköille tehdyn henkilöstökyselyn perusteella kokosimme yhteen sekä rikastavia että kuormittavia tekijöitä vanhustyössä. Esiin nostimme erityisesti hoitajien ja ikäihmisten sekä heidän omaisten välistä syvää suhdetta, osaamisen jatkuvan kehittämisen, sekä henkisesti raskaan, mutta palkitsevan työn.

Infopläjäystä seurasi tärkein osuus: opiskelijoiden ääneen päästäminen. Lyhyen pohdinnan jälkeen keskustelua vanhustyön arvostuksen lisäämisestä syntyi ahkerasti, ja monet kertoivatkin niitä pohjautuen omiin kokemuksiinsa vanhustyön kentällä.

Keskustelua syntyi niin paljon, ettei tila riittänyt kaikkien asioiden kirjaamiseen. Kuitenkin yhteistä monella oli se, ettei heillä ollut ennen opiskelun alkua minkäänlaista tietoa vanhustyön moninaisuudesta ja sen tarjoamista mahdollisuuksista, koska sitä ei ollut tuotu selkeästi esille, eikä siitä etsimälläkään löytynyt paljon tietoa. Näiden sekä muiden opiskelijoiden toiveena onkin, että vanhustyötä tekevät jakaisivat sisältöä omasta työarjestaan yksikkönsä omiin viestintäkanaviin, jo rekrytointivaiheessa tuotaisiin esille työn oikeanlainen luonne sekä työtehtävät, ja jokainen alalla oleva arvostaisi sekä omaa että muiden tekemää arvokasta työtä vanhusten parissa.

Kirjoittaja Paju Korhonen on viestintäharjoittelijana Vetovoimainen Vanhustyö -hankkeessa.